ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ Galeão ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਨਕਸ਼ਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ Galeão ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦਾ ਪੱਧਰ 1